Verwerkersovereenkomst versie 1 mei 2024
 
Gegevens van uw organisatie
xx
xx
xx
 
en
 
Jeroen Strack Fotografie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 243 736 29, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Jeroen Strack, Fotograaf, hierna te noemen: ‘Verwerker’, hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Partijen”;
 
overwegende dat:
 
1. Onderwijsinstelling en Verwerker zijn een overeenkomst aangegaan waarbij Jeroen Strack Fotografie maakt bij de onderwijsinstelling en deze vervolgens aanbiedt aan de leerling/ouders-verzorgers. Jeroen Strack Fotografie levert digitale beelden en foto’s aan de onderwijsinstelling. Deze Product- en Dienstenovereenkomst leidt ertoe dat Verwerker in opdracht van Onderwijsinstelling Persoonsgegevens verwerkt.
2. Partijen wensen, mede gelet op het bepaalde in artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming, in deze Verwerkersovereenkomst hun wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vast te leggen, a. Verwerkingsverantwoordelijke: de Stichting Veldvest die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 
verklaren en komen als volgt overeen:
 
Artikel 1. Definities
In deze Verwerkersovereenkomst hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
 
b. Verwerker: Jeroen Strack Fotografie die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
c. Betrokkene: natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben;
d. Verwerkersovereenkomst: deze verwerkersovereenkomst;
e. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, locatiegegevens, digitale identificators etc. of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijk persoon;
f. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens;
g. Datalek: inbreuk in verband met persoonsgegevens. Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
h. Schoolfotografie: het complete proces van het maken van foto’s tot en met het leveren en factureren hiervan, het leveren van fysieke fotopakketten aan de ouders/verzorgers en het leveren van digitale beelden t.b.v. gebruik onderwijsinstelling;
i. Autoriteit Persoonsgegevens: toezichthoudende autoriteit. Een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens;
j. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
 
Artikel 2. Doeleinden van verwerking
1. De Verwerker zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden als bedoeld onder 2 van de overwegingen en de concrete verwerkingsactiviteiten genoemd in Bijlage 1 ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken.
2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
 
3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.
 
Artikel 3. Verplichtingen Verwerker
1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bestuursleden, in de ruimste zin van het woord.
4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
5. De Persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van de in artikel 2 genoemde doeleinden van verwerkingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat.
 
Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid
1. De toegestane verwerkingen zullen door bestuursleden van Verwerker worden uitgevoerd binnen een veilige omgeving.
2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
 
Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers
1. Verwerker mag in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden
2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.
 
Artikel 7. Beveiliging en audit
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 32 AVG zal Verwerker zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
 
4. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om maximaal één keer per jaar een audit uit te voeren ter controle van de afspraken onder deze Verwerkersovereenkomst.
5. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
6. Verwerker zal de voor de audits benodigde ondersteunende gegevens bewaren.
7. De personen die de audit uitvoeren zullen zich conformeren aan de beveiligingsprocedures zoals die bij de Verwerker van kracht zijn.
8. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.
 
Artikel 8. Meldplicht
1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht: • _de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
• _de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
• _de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
• _de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
 
Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 
Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Partijen zijn ieder voor zich alleen aansprakelijk voor schade voor zover die voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichtingen op grond van deze Verwerkersovereenkomst alsmede de in de bij of krachtens de AVG gegeven voorschriften, onverminderd de aansprakelijkheid op grond van andere wetten en/of regels en alleen voor zover ontstaan door het eigen handelen of nalaten.
 
Artikel 12. Duur en beëindiging
1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.
2. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – _naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – _alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
3. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op deze Verwerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.
 
Was getekend,
 
Verwerkingsverantwoordelijke                         Verwerker
Naam van uw organisatie                                 Jeroen Strack Fotografie
Persoon                                                            Jeroen Strack
Functie                                                             Fotograaf/Eigenaar
Plaats, d.d. … – … _- ……._ _       Hellevoetsluis, d.d. _ _… _- … _- …… _
 
 
 
 
……………………………… _                                    ………………………………